• W Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej na Wydziale Medycznym jest wakat na stanowisku asystenta
 • Kandydat powinien złożyć m.in ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w placówce naukowej
 • Dokumenty na konkurs należy składać do 22 czerwca

Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej, Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej w Poznaniu. Konkurs na asystenta

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej na Wydziale Medycznym.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z 20 marca 2019 r.)

Co w zgłoszeniu do konkursu

Potrzebne dokumenty

 • deklaracja przystąpienia do konkursu
 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi
 • odpis dyplomu
 • karta kwalifikacyjną zawierającą ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uniwersytetu — opinia ostatniego pracodawcy
 • informacja o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji
 • informacja o dorobku dydaktycznym
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • ewentualnie inną dokumentację.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10 pokój nr 141.

Termin składania dokumentów: 22 czerwca 2023 r.

Wyniki konkursu nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.