• Wakat na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Praca w pełnym wymiarze czasu, zatrudnienie na czas określony.
 • Zgłoszenia do 16 lipca

Zakład Chirurgii Stomatologicznej. Stanowisko adiunkta

Trwa konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stanowisko w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, pełny wymiar czasu pracy. Zatrudnienie na czas określony.

Obowiązki na stanowisku adiunkta. Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Jakie będą zadania na tym stanowisku:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

Wymagania stawiane kandydatom. Praca adiunkta w GUMed

 • co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych,
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowej,
 • znacząca aktywność naukowa,
 • potencjał w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.
 • ukierunkowanie zawodowe w kierunku chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej,
 • biegła i udokumentowana znajomość języka angielskiego, min. na poziomie B2,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami. 

Termin składania dokumentów: 16 lipca 2023 r. 

Pełna treść ogłoszenia i wzory formularzy