Kto może przystąpić do konkursu
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z  20 marca 2019 r.)

Co ma zawierać zgłoszenie do konkursu: 
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi,
- odpis nadania stopnia naukowego doktora,
- informację o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,
- informację o ocenie okresowej uzyskanej w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinię ostatniego pracodawcy oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10 pokój nr 141. 

Termin składania dokumentów: 12 listopada 2021

Konkurs rozstrzygnięty będzie nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.