• Konkurs na objęcie stanowiska asystenta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Termin składania dokumentów upływa 5 maja 2023 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do 4 września   

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z 20 marca 2019 r.).

Dokumenty wymagane do przedstawienia w konkursie

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi odpis dyplomu;
 • ocenę okresową dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego pracodawcy;
 • prawo wykonywania zawodu;
 • informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji - informację o dorobku dydaktycznym;
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668);
 • oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko asystenta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/g o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie;
 • ewentualnie inną dokumentację.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego.

Harmonogram konkursu

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10 pokój nr 141.

Termin składania dokumentów upływa 5 maja 2023 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.