PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Potrzebny asystent do pracy na UMW

Autor: nieck • Źródło: en
02-09-2020, 13:24
Potrzebny asystent do pracy na UMW Szansa na pracę naukową we Wrocławiu (fot. pixabay)
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłosił  konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Wymagania wobec kandydatów:
- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM,
- tytuł zawodowy: lekarz dentysta na kierunku lekarsko - stomatologicznym,
- pełne prawo wykonywania zawodu,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz.
85 z dnia 20.01.2020) tj :
a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzystają z pełni praw publicznych
c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela
akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem
wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat
e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

Potrzebne dokumenty:
- wniosek konkursowy,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych,
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów,
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM
we Wrocławiu,
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych
zajęciach dydaktycznych,
- przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczelni,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
- oświadczenia określone w Regulaminie konkursu.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego; ul. Krakowska 26, 50 – 425 Wrocław

Termin składania dokumentów: 28 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 4 m-cy - liczony od daty ogłoszenia konkursu. 

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Wrocław   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH