• Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosił konkurs na dwa stanowiska młodszego asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Zgłoszenia do 29 maja

Praca w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej. Wakaty na stanowisku młodszego asystenta

Osoby zainteresowane karierą naukową mogą ubiegać się o stanowisko młodszego asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Placówka ogłosiła nabór na dwa wakaty na tym stanowisku. Oferuje zatrudnienie w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom na młodszego asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej:

Kandydat na młodszego asystenta.  Dokumenty, które należy przygotować

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • podanie skierowane do Dziekana,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • C.V.,
 • poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie. 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 29 maja 2023 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń - pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208); kontakt telefoniczny lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

Do poświadczenia kserokopii dokumentów należy kandydat przedstawić do wglądu ich oryginały.