• Ogłoszono konkursy na dwa stanowiska w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wakaty są na stanowisku asystenta oraz wykładowcy
 • Oba stanowiska to praca na pełen etat, przy czym zatrudnienie oferowane jest na cztery lata. Termin składania dokumentów do 23 września

 Asystent (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

Praca na pełen etat, umowa ma być podpisana na cztery lata.

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • dorobek naukowy
 • dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 5,0 pkt Impact Factor (IF) lub 140 pkt MEiN lub
 • całościowy dorobek naukowy zostanie oceniony na co najmniej 7,0 pkt IF lub 200 pkt MEiN
 •  znajomość języka angielskiego (oświadczenie)
 • opinia dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie,
  o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.
  W przypadku zatrudnienia na stanowisko asystenta wymagana jest pozytywna opinia kierownika jednostki.

Potrzebne dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu - wniosek,
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora),
 • prawo wykonywania zawodu 
 • kopie świadectw pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku
 • opinia dziekana i kierownika jednostki
 • zaświadczenie o dorobku naukowym z Biblioteki Głównej PUM

Wykładowca (pracownik dydaktyczny) w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Praca na pełen etat, umowa ma być podpisana na cztery lata.

Wymagane kwalifikacje:

co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

znajomość języka angielskiego (oświadczenie),

opinia dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie,
o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy dydaktycznej.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie  do konkursu - wniosek,
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora),
 • prawo wykonywania zawodu
 • kopie świadectw pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku
 • opinia dziekana i kierownika jednostki.

Termin składania dokumentów na oba stanowiska: 23 września 2022 roku do godziny 15.00.

Zakończenie konkursu nastąpi  do  30 września 2022 roku.