• 1 tys. zł brutto - to kwota przyznawana przez OIL w Warszawie raz na dwa lata, na refundację szkoleń i materiałów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Zwrot kosztów jest przyznawany lekarzowi i lekarzowi dentyście do momentu wykorzystania całej kwoty w danym roku. Niewykorzystane środki nie kumulują się w kolejnym roku
  • Łączny budżet programu refundacji w 2023 r. to 1 mln zł. Zwrot kosztów będzie realizowany do momentu wyczerpania się tej puli

Refundacja szkoleń i materiałów edukacyjnych w OIL w Warszawie 

Zasady refundacji szkoleń i materiałów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Wsparcie jest jednym z benefitów w ramach rozliczania punktów edukacyjnych, jaki proponuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

- Kompetencje lekarza i lekarza dentysty kon­cen­tru­ją się wo­kół ciągłego kształcenia i rozwoju umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z wy­ko­ny­wa­nym za­wo­dem. W tym znaczeniu zarówno jego po­ziom wie­dzy teo­re­tycz­nej, jak i bie­głość w obszarze pro­ce­dur lecz­ni­czych czy diagnostyki stale go zobowiązuje do roz­woju warsz­ta­tu i nieustannej edukacji – czy to poprzez szkolenia i naukę, publikacje, badania, czy udział w kon­fe­ren­cjach – mówi dr n.med. Olga Rostkowska, wiceprezes ORL w Warszawie.

1 tys. zł refundacji 

Kwota 1000 zł brutto jest przyznawana raz na dwa lata, a z benefitu może skorzystać każdy lekarz, który zdobył 200 punktów edukacyjnych w pełnym okresie rozliczeniowym. Podstawą do ubiegania się o refundację jest złożenie wniosku (dostępnego na stronie ODZ).

Zwrot kosztów w danym roku jest przyznawany lekarzowi i lekarzowi dentyście do momentu wykorzystania całej kwoty, jednak niewykorzystanie środków nie kumuluje ich w kolejnym rozliczeniu.

Program obejmuje koszty poniesione wyłącznie od 1 stycznia 2023 r. 

Łączny budżet programu refundacji w tym roku to 1 mln zł i będą one przyznawane do momentu wyczerpania tej puli.

Refundacja zakupu podręczników

Poza zwrotem poniesionych kosztów za szkolenia, każdy lekarz i lekarz dentysta, w tym także stażyści, mogą skorzystać z refundacji zakupu podręczników bądź innych materiałów edukacyjnych związanych z rozwojem zawodowym, pogłębianiem wiedzy medycznej i nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści zgodnie ze swoją specjalizacją lub kierunkiem kształcenia.

Dotyczy to także studiów podyplomowych, czy udziału w publikacjach naukowych jako ich autor lub współautor.

Wystarczy do wniosku dołączyć fakturę, certyfikat bądź inne dokumenty potwierdzające daną formę kształcenia oraz uzyskania stosownych kompetencji w terminie do 90 dni od ich uzyskania.

Szczegóły na temat zasad refundacji w regulaminie refundacji szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów