• W postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne rozpoczynającym się 1 października 2023 r. minister zdrowia przyznał 6262 miejsc rezydenckich (4218 rok temu) 
 • Drastycznie mało jest rezydentur, które powinny zainteresować lekarzy dentystów (208, co stanowi 3,32 proc. ogółu)
 • Publikujemy listę miejsc specjalizacyjnych w dziedzinach związanych ze stomatologią

Mało miejsc rezydenckich związanych ze stomatologią

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikowało listę wolnych miejsc specjalizacyjnych w poszczególnych województwach na jesienną rekrutację do specjalizacji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w jesiennej rekrutacji 2022 r.

Jak sytuacja przedstawia się w dziedzinach, które szczególnie interesują lekarzy dentystów?
Minister zdrowia przyznał w tym zakresie łącznie 208 miejsc, co stanowi znikomy 3,32 proc. udział. Miejsc jest mało, jednak i tak dwukrotnie więcej niż rok temu  (108 miejsc jesienią 2022 r., co stanowiło 2,56 proc. udział wszystkich rezydentur). Natomiast w postępowaniu wiosną 2023 r. dla lekarzy dentystów zarezerwowano 153 miejsc specjalizacyjnych.  

Miejsca rezydenckie w dziedzinach stomatologicznych

Liczba miejsc rezydenckich w poszczególnych dziedzinach specjalizacji:

Stomatologia zachowawcza z endodoncją 46 miejsc (35 jesienią 2022 r. )
Stomatologia dziecięca 26 (17)
Chirurgia stomatologiczna 29 (14)
Chirurgia szczękowo-twarzowa 22 (12)
Protetyka stomatologiczna 35 (12)
Ortodoncja 37 (10)
Periodontologia 13 (8)

Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku ortodoncji nastąpił niemal czterokrotny wzrost miejsc specjalizacyjnych. Niemal trzykrotna dynamika dotyczy protetyki stomatologicznej. Ponad 100 proc. więcej miejsc przybyło w chirurgii stomatologicznej.  

Zasady i harmonogram kwalifikacji

Nabór wniosków na postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się 1 października 2023 r. będzie trwał cały wrzesień 2023 r.

Lista miejsc rezydenckich i pozarezydenckich dostępnych w tym postępowaniu jest dostępna na stronie internetowej CMKP. 

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji lekarze składają do dyrektora CMKP, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru. Wniosek należy złożyć we wrześniu 2023 r. ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji). Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż trzy jednostki.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, dokonywane jest do koca października przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w ciągu dwóch dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK.

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w tym terminie podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK do 7 listopada 2023 r. 

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Zmiana terminu potwierdzania przyjęcia miejsca

Uległ zmianie termin potwierdzania za pomocą SMK przyjęcia wskazanego wariantu. Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz w ciągu 5 dni od dnia publikacji list rankingowych – potwierdza za pomocą SMK – przyjęcie wskazanej specjalizacji.

Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, za pomocą SMK w ciągu 5 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowy, trzeci etap postępowania kwalifikacyjnego

W przypadku, gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, minister zdrowia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

W takim przypadku stosowna informacja będzie opublikowana na stronie internetowej CMKP. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych.

W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego biorą udział lekarze niezakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy wskazali co najmniej jeden wariant wyboru obejmujący priorytetową dziedzinę medycyny w trybie rezydenckim i nie zostali zakwalifikowani na ten wariant w ramach pierwszego albo drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Lista miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy dentystów 

Lista miejsc specjalizacyjnych w podziale na województwa przedstawia się następująco: 

 • dolnośląskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 5
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 8
miejsca doktoranckie 1
miejsca w trybie pozarezydenckim 1

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 5
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

łącznie 
miejsca w trybie rezydenckim 29
miejsca doktoranckie 1
miejsca w trybie pozarezydenckim 1

 • kujawsko-pomorskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 9
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0 

 • lubelskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 5
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 1
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie  0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0 

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 10
miejsca doktoranckie 1
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 • lubuskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 • łódzkie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 5
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0 
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 5
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 1

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 19
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 1

 • małopolskie 

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 8
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 24
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 • mazowieckie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 5
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 6
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 26
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 • woj. opolskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 • podkarpackie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 • podlaskie 

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 2

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 11
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 19
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 2

 • pomorskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 2

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 6
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 2

 • śląskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 1

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 5
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 1

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 1

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 6
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 24
miejsca doktoranckie
miejsca w trybie pozarezydenckim 3

 • świętokrzyskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 • warmińsko - mazurskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 0
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 10
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 • wielkopolskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 4
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 łącznie
miejsca w trybie rezydenckim 13
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

 • zachodniopomorskie

chirurgia stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

chirurgia szczękowo-twarzowa
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

ortodoncja
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 1

periodontologia
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

protetyka stomatologiczna
miejsca w trybie rezydenckim 3
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia dziecięca
miejsca w trybie rezydenckim 2
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

stomatologia zachowawcza z endodoncją
miejsca w trybie rezydenckim 1
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 0

łącznie 
miejsca w trybie rezydenckim 14
miejsca doktoranckie 0
miejsca w trybie pozarezydenckim 1

łącznie cała Polska
miejsca w trybie rezydenckim 208
miejsca doktoranckie 2
miejsca w trybie pozarezydenckim 10