W Sejmie toczą się prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zakłada on m.in. modyfikację sposobu przyznawania miejsc rezydenckich dla lekarzy bez specjalizacji. Zdaniem samorządu lekarskiego proponowane zmiany mogą niekorzystnie odbić się na sytuacji młodych lekarzy w Polsce.

- Samorząd lekarski został pominięty w konsultacjach społecznych projektu ustawy i nie miał szans wyrazić opinii środowiska lekarskiego w tej sprawie - uważa Maciej Hamankiewicz.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że zawarte w projekcie zmiany w ustawie o zawodzie lekarza wykraczają poza materię ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, co jest złamaniem reguł legislacji. Samorząd przekonuje, że regulacje dotyczące kształcenia młodych lekarzy w ramach rezydentur stanowią materię odrębną i powinny być zawarte w oddzielnej ustawie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że projektowane zmiany uderzą najbardziej nie w lekarzy, którzy w zamierzony sposób nie przystępują do PES - gdyż jest to sprawa marginalna - ale w lekarzy, którzy z różnych przyczyn chcą zmienić rodzaj albo miejsce wykonywanej specjalizacji, np. ze względu na brak predyspozycji psychofizycznych, sytuację rodzinną lub zdarzenia losowe.

- Projekt nie przewiduje innej możliwości powtórnego zakwalifikowania się na specjalizację w ramach rezydentury, niż w związku z potwierdzonym orzeczeniem lekarskim schorzeniem. Tym samym eliminuje on możliwość dalszego kształcenia w tym trybie lekarzy, którzy z powodu uwarunkowań psychofizycznych nie są w stanie właściwie wykonywać wybranej pierwotnie specjalizacji - czytamy w uzasadnieniu.

Członkowie NRL zwracają uwagę, że projektowana zmiana nie wpłynie na zwiększenie liczby miejsc rezydenckich, gdyż obecnie po rezygnacji z danego miejsca może ono być wykorzystane w kolejnym naborze.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje także, że projekt ustawy nie zawiera przepisów przejściowych, w związku z czym jego regulacja obejmie także osoby, które już rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury.

Więcej: nil.org.pl