• Naczelna Izba Lekarska zachęca uczelnie medyczne do wzięcia udziału w ankiecie na temat poziomu kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów
 • Celem samorządu lekarskiego jest poprawa systemu nauczania. Niektóre uczelnie medyczne mają zbyt małą bazę naukowo-dydaktyczną, co nie pozwala na optymalne przygotowanie studentów do zawodu lekarza
 • Udział w ankiecie jest dobrowolny

Ankieta samorządu lekarskiego. Bada poziom kształcenia medyków

- Jako Naczelna Rada Lekarska aktywizujemy środowisko lekarskie w staraniach na rzecz jakości kształcenia i naprawienia systemu nauczania. Niestety aktualne prawodawstwo jest ułomnie skonstruowane w tym zakresie, ponieważ nawet jeśli uczelnia zostanie negatywne oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną, minister edukacji i szkolnictwa wyższego, który odpowiada za powołanie nowych wydziałów lekarskich, nie ma obowiązku uwzględniania jej opinii, czyli opinii specjalistów — zaznacza Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia NRL. 

Naczelna Izba Lekarska przygotowała ankietę skierowaną do uczelni prowadzących kierunki medyczne z pytaniami na temat warunków i wyników kształcenia przyszłych lekarzy. 

Prezes NRL Łukasz Jankowski apeluje do rektorów szkół medycznych

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w liście do rektorów zachęca do wzięcia udziału w ankiecie przygotowanej przez samorząd lekarski: 

- Dbałość o jakość kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów jest jednym z najważniejszych ustawowych obowiązków samorządu lekarskiego, (...) w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej zwracam się do Waszej Magnificencji z gorącą prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w załączonej ankiecie dotyczącej kształcenia studentów na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.  

Informacje uzyskane tą drogą będą niezwykle cennym materiałem w toku prac analitycznych prowadzonych obecnie przez Komisję Kształcenia Medycznego i inne gremia robocze NRL.  

Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w naszej ankiecie, mającej rzecz jasna dobrowolny charakter, umożliwi zatem Naczelnej Izbie Lekarskiej nie tylko odtworzenie „fotografii rzeczywistości”, ale pozwoli również na sformułowanie wniosków dotyczących potrzeb i pożądanych kierunków rozwoju systemu kształcenia przed-dyplomowego kadr medycznych.  

Jest to niezwykle istotne dla zawodowej przyszłości naszych młodszych koleżanek i kolegów i ich przyszłych pacjentów.  

Jakość leczenia. Ściśle zależna od jakości kształcenia 

Wyniki ankiety zostaną opublikowane i rozpowszechnione za pośrednictwem kanałów informacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej– napisał prezes NRL. 

Celem ankiety jest także wychwycenie tych uczelni, które kształcą lekarzy pomimo niewystarczająco rozbudowanej bazy naukowo-dydaktycznej, tj. nie są przygotowane sprzętowo, nie posiadają własnego prosektorium, a niedobory w szeregach kadry akademickiej nie pozwalają na optymalne przygotowanie studentów do zawodu – dodaje Damian Patecki. 

Ankieta NIL. Szczegółowe badanie poziomu nauczania

Ankieta Naczelnej Izby Lekarskiej — pytania do uczelni prowadzących kształcenie lub uzyskujących uprawnienia do edukacji na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym za rok akademicki 2021/22*

Dane ogólne   

1. Ilu studentów poszczególnych roczników akademickich kształci Państwa uczelnia?   

 • na kierunku lekarskim    
 • na kierunku lekarsko dentystycznym (prosimy o uwzględnienie również tzw. English Division)  

2. Ilu studentów wchodzi w skład grupy studenckiej?  

Kadra naukowo-dydaktyczna, działalność naukowa  

1. Ilu nauczycieli akademickich (z podziałem na pracowników badawczo- dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych) związanych z kształceniem studentów na kierunku lekarskim/ lekarsko-dentystycznym zatrudnia uczelnia? 

W odpowiedzi prosimy o uwzględnienie formy zatrudnienia, wymiaru godzin oraz faktu zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

2. Czy Uczelnia posiada umowę/porozumienie z innymi szkołami wyższymi prowadzącymi kształcenie na kierunku lekarskim/lekarsko-dentystycznym, w oparciu o które nauczyciele akademiccy zatrudnieni w państwa uczelni prowadzą zajęcia ze studentami w tych szkołach wyższych? 

3. Ilu nauczycieli akademickich pracujących na Uczelni związanych z kształceniem lekarzy/lekarzy dentystów posiada tytuł/stopień naukowy:    

 • profesora    
 • doktora habilitowanego    
 • doktora? 

4. Prosimy o podanie danych dotyczących dorobku naukowego uczelni wyłącznie w dziedzinie nauk medycznych w roku akademickim 2021/2022:    

 • liczba publikacji w czasopismach krajowych    
 • liczba publikacji w czasopismach zagranicznych    
 • liczba punktów MEiN/ liczba punktów IF    
 • liczba projektów badawczych.  

 Nauczanie przedmiotów przedklinicznych  

1. Czy Uczelnia dysponuje własną bazą dydaktyczną w zakresie nauk podstawowych, w   tym:  

 • prosektorium?  
 • zakładem/ pracownią patologii/patomorfologii?  
 • zakładem/ pracownią histologii?  
 • zakładem/pracownią fizjologii?  
 • zakładem/pracownią patofizjologii?  

2. Jeżeli Uczelnia nie dysponuje własną bazą dydaktyczną w zakresie wymienionym w pkt III.1, to jak zorganizowana jest nauka przedmiotów podstawowych – w szczególności: anatomii prawidłowej, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii? 

3. Czy ćwiczenia z przedmiotów podstawowych odbywają się z użyciem:   

 • preparatów naturalnych?  
 • preparatów syntetycznych?  
 • wirtualnych pomocy naukowych?   

4. Prosimy określić przybliżony udział procentowy wykorzystania preparatów naturalnych, syntetycznych oraz wirtualnych pomocy naukowych. 

5. Czy w odniesieniu do osób, które studiują aktualnie w uczelni na kierunku lekarskim/lekarsko-dentystycznym, a wcześniej ukończyły inne studia medyczne (np. pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne) praktykowane jest zaliczanie zajęć z przedmiotów przedklinicznych z ukończonych wcześniej studiów? Czy praktyka taka ma miejsce z zachowaniem wymiaru godzin poszczególnych przedmiotów? 

6. Czy uczelnia prowadzi obecnie inwestycje dotyczące rozwoju/modernizacji bazy dydaktycznej w zakresie nauk podstawowych? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o krótki opis tych zamierzeń). 

Nauczanie przedmiotów klinicznych  

1. Które przedmioty kliniczne są nauczane w oparciu o własną bazę dydaktyczną – t.j. w podmiotach leczniczych, dla których Uczelnia jest organem tworzącym?  

2. Które przedmioty kliniczne są nauczane w oparciu o tzw. bazę obcą (bazę zewnętrzną) w odniesieniu do której Uczelnia posiada wyłączność na prowadzenie zajęć studenckich? 

3. Które przedmioty kliniczne są nauczane w oparciu o tzw. bazę obcą (bazę zewnętrzną) w odniesieniu do której Uczelnia nie posiada wyłączności na prowadzenie zajęć studenckich? 

4. Jaka jest łączna liczba łóżek szpitalnych dostępnych dla celów dydaktycznych? 

5. W przypadku wykorzystania bazy zewnętrznej, jaki jest poziom referencyjności oddziałów szpitalnych, w których odbywają się zajęcia kliniczne (jeżeli ma to zastosowanie)? 

6. Czy Uczelnia prowadzi obecnie inwestycje dotyczące rozwoju/modernizacji bazy dydaktycznej służącej nauczaniu przedmiotów klinicznych? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o krótki opis tych zamierzeń). 

 Wyniki nauczania  

1. Ilu studentów nie uzyskało promocji na kolejny rok akademicki?  

2. Jaki odsetek studentów w ostatnich 3 latach zdał (łącznie z terminami poprawkowymi) egzamin z: 

 • anatomii prawidłowej?   
 • histologii?  
 • fizjologii?  
 • patofizjologii?  
 • patomorfologii?  

3. Jaki odsetek studentów w ostatnich 3 latach nie zdał egzaminu z przedmiotów wymienionych w pkt V.2?