• Nadal zbierane są oceny dotyczące warunków kształcenia na kierunkach medycznych. Uczelnie mają wypełnić ankietę przygotowaną przez  Komisję kształcenia medycznego NRL
 • Na podstawie odpowiedzi zawartych w ankiecie będzie można ocenić, czy każda z uczelni kształci lekarzy przy odpowiednio rozbudowanej bazie naukowo-dydaktycznej
 • Wyniki ankiety zostaną przez NIL opublikowane 

Uczelnie medyczne. Ważna ocena poziomu kształcenia przyszłych medyków

Do Naczelnej Izby Lekarskiej spływają odpowiedzi jej ankietę badającą poziom kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Uczelnie medyczne zaangażowały się w tę akcję. Niektóre placówki akademickie przed wypełnieniem ankiety dopytują o różne kwestie. 

Jednak te odpowiedzi,  w których część pytań zostanie pominięta, będą traktowane jako "znamiennie".

- Raz jeszcze bardzo zachęcam do odpowiedzi na nasze pytania wszystkich, którzy jeszcze nie wzięli udziału w ankiecie  — podkreśla Damian Patecki, przewodniczący Komisji kształcenia medycznego NRL.

Ankieta została przygotowana przez Komisję kształcenia medycznego NRL. Celem sondażu jest między innymi wychwycenie uczelni, które kształcą lekarzy pomimo niewystarczająco rozbudowanej bazy naukowo-dydaktycznej.  Udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety pozwoli  Naczelnej Izbie Lekarskiej sformułować wnioski dotyczące potrzeb i pożądanych kierunków rozwoju systemu kształcenia przed dyplomowego kadr medycznych.

NIL zobowiązał się do opublikowania i rozpowszechnienia wyników swojego badania. 

Ankieta Naczelnej Izby Lekarskiej kierowana do uczelni prowadzących kształcenie lub uzyskujących uprawnienia do edukacji na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2021/22* 

Dane ogólne
1. Ilu studentów poszczególnych roczników akademickich kształci Państwa uczelnia?   

 • a. na kierunku lekarskim    
 • b. na kierunku lekarsko dentystycznym  (z uwzględnieniem tzw. English Division)  

2. Ilu studentów wchodzi w skład grupy studenckiej?  

II. Kadra naukowo-dydaktyczna, działalność naukowa  

1. Ilu nauczycieli akademickich (z podziałem na pracowników badawczo- dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych) związanych z kształceniem studentów na kierunku lekarskim/ lekarsko-dentystycznym zatrudnia Uczelnia? 

W odpowiedzi prosimy o uwzględnienie formy zatrudnienia, wymiaru godzin oraz faktu zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

2. Czy Uczelnia posiada umowę/porozumienie z innymi szkołami wyższymi prowadzącymi kształcenie na kierunku lekarskim/lekarsko-dentystycznym, w oparciu o które nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Państwa Uczelni prowadzą zajęcia ze studentami w tych szkołach wyższych? 

3. Ilu nauczycieli akademickich pracujących na Uczelni związanych z kształceniem lekarzy/lekarzy dentystów posiada tytuł/stopień naukowy:    

 • a. profesora    
 • b. doktora habilitowanego    
 • c. doktora? 

4. Prosimy o podanie danych dotyczących dorobku naukowego Uczelni wyłącznie w dziedzinie nauk medycznych w roku akademickim 2021/2022:    

 • a. liczba publikacji w czasopismach krajowych    
 • b. liczba publikacji w czasopismach zagranicznych    
 • c. liczba punktów MEiN/ liczba punktów IF    
 • d. liczba projektów badawczych.     

III. Nauczanie przedmiotów przedklinicznych  

1. Czy Uczelnia dysponuje własną bazą dydaktyczną w zakresie nauk podstawowych, w   tym:  

 • a. prosektorium?  
 • b. zakładem/ pracownią patologii/patomorfologii?  
 • c. zakładem/ pracownią histologii?  
 • d. zakładem/pracownią fizjologii?  
 • e. zakładem/pracownią patofizjologii?  

2. Jeżeli Uczelnia nie dysponuje własną bazą dydaktyczną w zakresie wymienionym w pkt III.1, to jak zorganizowana jest nauka przedmiotów podstawowych – w szczególności: anatomii prawidłowej, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii? 

3. Czy ćwiczenia z przedmiotów podstawowych odbywają się z użyciem:   

 • a. preparatów naturalnych?  
 • b. preparatów syntetycznych?  
 • c. wirtualnych pomocy naukowych?   

4. Prosimy określić przybliżony udział procentowy wykorzystania preparatów naturalnych, syntetycznych oraz wirtualnych pomocy naukowych. 

5. Czy w odniesieniu do osób, które studiują aktualnie w Uczelni na kierunku lekarskim/lekarsko-dentystycznym, a wcześniej ukończyły inne studia medyczne (np. pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne) praktykowane jest zaliczanie zajęć z przedmiotów przedklinicznych z ukończonych wcześniej studiów? Czy praktyka taka ma miejsce z zachowaniem wymiaru godzin poszczególnych przedmiotów? 

6. Czy Uczelnia prowadzi obecnie inwestycje dotyczące rozwoju/modernizacji bazy dydaktycznej w zakresie nauk podstawowych? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o krótki opis tych zamierzeń).  

Badanie bazy dydaktycznej

IV. Nauczanie przedmiotów klinicznych  

1. Które przedmioty kliniczne są nauczane w oparciu o własną bazę dydaktyczną – t.j. w podmiotach leczniczych, dla których Uczelnia jest organem tworzącym?  

2. Które przedmioty kliniczne są nauczane w oparciu o tzw. bazę obcą (bazę zewnętrzną) w odniesieniu do której Uczelnia posiada wyłączność na prowadzenie zajęć studenckich? 

3. Które przedmioty kliniczne są nauczane w oparciu o tzw. bazę obcą (bazę zewnętrzną) w odniesieniu do której Uczelnia nie posiada wyłączności na prowadzenie zajęć studenckich? 

4. Jaka jest łączna liczba łóżek szpitalnych dostępnych dla celów dydaktycznych? 

5. W przypadku wykorzystania bazy zewnętrznej, jaki jest poziom referencyjności oddziałów szpitalnych, w których odbywają się zajęcia kliniczne (jeżeli ma to zastosowanie)? 

6. Czy Uczelnia prowadzi obecnie inwestycje dotyczące rozwoju/modernizacji bazy dydaktycznej służącej nauczaniu przedmiotów klinicznych? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o krótki opis tych zamierzeń).    

V. Wyniki nauczania  

1. Ilu studentów nie uzyskało promocji na kolejny rok akademicki?  

2. Jaki odsetek studentów w ostatnich 3 latach zdał (łącznie z terminami poprawkowymi) egzamin z: 

 • a. anatomii prawidłowej?   
 • b. histologii?  
 • c. fizjologii?  
 • d. patofizjologii?  
 • e. patomorfologii?  

3. Jaki odsetek studentów w ostatnich 3 latach nie zdał egzaminu z przedmiotów wymienionych w pkt V.2? 

*) 1.    Uczelnie, które rozpoczęły kształcenie na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku  akademickim 2021/22 proszone są o podanie danych za bieżący rok akademicki 

    2.     Nowe uczelnie, które rozpoczną kształcenie na kierunku lekarskim w roku akademickim  2023/2024 proszone są o podanie planowanych danych.

Ankieta Naczelnej Izby Lekarskiej