W każdym roku kalendarzowym minister nauki i szkolnictwa wyższego może przyznać nie więcej niż 1 tys. stypendiów. Jego wysokość nie może przekroczyć 15 tys. zł. Minister określa próg punktowy, powyżej którego studenci otrzymają stypendium oraz jego wysokość (po zakończeniu procedury oceny wniosków).

W ubiegłym roku minister przyznał 969 stypendiów w wysokości 14 tys. zł - studentom, którzy uzyskali co najmniej 35,75 pkt.
Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, nie później niż do 15 grudnia. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu.

Student może przedstawić wnioski o stypendium ministra z tylu kierunków, na ilu studiuje, lecz otrzymać może tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Jeżeli student na jednym kierunku posiada zarówno osiągnięcia naukowe, jak i sportowe, może złożyć na tym kierunku tylko jeden wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów.

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendiów najlepszym studentom reguluje rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. 

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mogą składać wnioski o stypendium w dziekanacie Wydziału Lekarskiego do 22 września 2014 r.

 

 

W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wnioski o stypendium należy składać w dziekanacie oddziału stomatologicznego przed Radą I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, która odbędzie się 2 października 2014 r.