W sumie wolne są trzy wakaty - dwa w Katedrze i Zakładzie Periodontologii oraz jeden w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Warunki, którą muszą spełnić kandydaci:
- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM
- tytuł zawodowy: lekarz - dentysta
- pełne prawo wykonywania zawodu
- dobra znajomość języka angielskiego
- zatrudnienie w UM we Wrocławiu ma być podstawowym miejscem pracy.

Potrzebne dokumenty
- wniosek konkursowy,
- kwestionariusz osobowy, 
- dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów 
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego
kryterium punktowego w Uczelni
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
- oświadczenia określone w Regulaminie konkursu.

Termin składania dokumentów: 16 lutego 2022 r.
Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26.