• Ogłoszono konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Zatrudnienie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w pełnym wymiarze
 • Dokumenty należy składać do 10 września 2023 r.

Konkurs na stanowisko adiunkta w w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej GUMed

Zatrudnienie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w pełnym wymiarze czasu pracy,  na czas określony.

Obowiązki na stanowisku adiunkta:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
  znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

Wymagania stawiane kandydatom

Jakie wymagania należy spełnić:

 • co najmniej stopień naukowy doktora,
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowej,
 • znacząca aktywność naukowa,
 • potencjał w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych. 

Oczekiwana charakterystyka kandydata

 • udokumentowane doświadczenie, bądź odbyte szkolenia dydaktyczne,
 • opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej,
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch publikacji oryginalnych pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
 • kierownik lub wykonawca w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie konkursowym,
 • posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej.

Termin składania dokumentów: 10 września 2023 godz. 23:59 

Pełna treść ogłoszenia