Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim będzie 695 miejsc (o 5 miejsc mniej niż rok temu).

Mniej także będzie o 33 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 228.

Mniej będzie również miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski (286 o 28 mniej).

Ministerstwo Zdrowia napisało, że na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit wynosi 1342 miejsca, ale po zsumowaniu miejsc w poszczególnych UM (cywilnych) limit ten jest mniejszy – 1234.

Ministerstwo Zdrowia napisało, że na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim limit wynosi 828 miejsc (ale tylko 695 według miejsc po zsumowaniu poszczególnych UM).

Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim jest 228 miejsc (zgadza się) oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski 286 miejsc (zgadza się).

Na kierunku lekarsko dentystycznym – jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców limit zmniejszył się o 5 miejsc.

 Na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w formie jednolitych studiów magisterskich w formie studiów niestacjonarnej w języku polskim limit zmniejszył się o 33 miejsca

Studia prowadzone w języku innym niż język polski uległy zmniejszeniu o 28 miejsc dla lekarzy dentystów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitów miejsc na studia medyczne w roku 2021/22