Konkurs został upubliczniony niedługo po tym, jak minął termin (8 września) składania kandydatur w postępowaniu ogłoszonym poprzednio.
Dyrektor UKS w Krakowie nie będzie miał łatwego zadania, gdyż ostatnio placówka medyczna nie pozyskała kontraktu na świadczenie gwarantowanych usług stomatologicznych z zakresu protetyki i stomatologii dziecięcej.
- Taka sytuacja ogranicza lub wręcz uniemożliwia wielu osobom potrzebującym specjalistycznej opieki stomatologicznej dostęp do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej oraz stwarza realne zagrożenie dla ciągłości procesu kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy w tej jednostce - żalił się Maciej Rogala, rzecznik prasowy Collegium Medicum UJ. Fundusz w postępowaniu kontraktowym nie uwzględnił faktu, że UKS kształci przyszłe kadry medyczne i prowadzi badania naukowe służące dalszemu rozwojowi stomatologii.
NFZ odpiera te zarzuty krótko. Fundusz finansuje świadczenia medyczne, nie szkolenia.

Osoba zdeterminowana, aby podjąć się roli przewodzenia UKS w Krakowie musi:
- posiadać wykształcenie wyższe;
- posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
- posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
- nie być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien przedstawić:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
- inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem;
- zaświadczenie o niekaralności;
- koncepcję pracy na stanowisku dyrektora na najbliższe 6 lat (maks.. 4 strony A4);
- oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).
Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie.
Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty, wraz z wymaganymi dokumentami, należy składać osobiście lub listem poleconym do 31 października 2014 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum, Dział Kliniczny, Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich pok. 43 ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie".
Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie udostępnia się do wglądu w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum, Dział Kliniczny, Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 19 listopada 2014 r.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.