• 2 tys. stypendiów uruchomi Ministerstwo Zdrowia dla studentów rozpoczynających naukę na kierunkach: lekarskim, lekarsko - dentystycznym, analityki medycznej, fizjoterapii i farmacji. Pieniądze mają zachęcić do podejmowania studiów na tych kierunkach
 • Stypendysta może otrzymać maksymalnie 3 tys. zł miesięcznie przez 9 miesięcy w roku i tylko przez trzy lata studiów
 • Stypendia będą uruchamiane bez względu na status uczelni (publiczna, prywatna), czy charakter studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Ministerstwo Zdrowia zakłada, że od roku akademickiego 2022/2023 przyzna 1 tys. stypendiów i kolejnych 1 tys. - od roku 2023/24

Stypendia na niedobór kadr medycznych

System stypendialny na wybranych kierunkach medycznych to odpowiedź rządu na niedobory kadr medycznych.

Wspomniane 2 tys. stypendiów dotyczyć ma studentów nie tylko kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, ale także: analityki medycznej, fizjoterapii i farmacji. Pieniądze mają zachęcić do podejmowania i kontynuowania studiów medycznych. Odrębny system wsparcia obejmie: pielęgniarki, położne i ratowników medycznych.

Stypendia dla przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów będą przyznawane do czasu zakończenia Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a więc do połowy 2026 r.

Zasady przyznawania stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów:

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosić ma 3 tys. zł.

Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie).

Stypendia będą przyznawane tylko na trzy lata studiów.

Zaplanowano dwie edycje przyznawania stypendiów:

 • - w 2022 r. stypendium otrzyma 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium to lata akademickie: 2022/23, 2023/24 i 2024/25);
 • w 2023 r. stypendium otrzyma kolejne 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium to lata akademickie: 2023/24, 2024/25 i 2025/26).

O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej (i przyjęta na studia).

Kryterium otrzymania stypendium: największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek studiów.

Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej uczelni.

Warunki, które musi wypełnić uczelnia 

Uczelnia, student której może uzyskać dofinansowanie, musi spełnić łącznie cztery warunki:

 • dokona rekrutacji na rok akademicki 2022/23 (wg stanu na 1 listopada 2022 r.) oraz na rok akademicki 2023/24 (wg stanu na 1 listopada 2023 r.) na wskazane kierunki studiów łącznie co najmniej 60 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (według stanu na 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r.) będzie kształciła co najmniej 200 studentów łącznie na wspomnianych kierunkach na studiach stacjonarnych - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • nie jest postawiona w stan likwidacji;
 • w latach 2019 - 2022 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, oceny jakości kształcenia.

Tylko uczelnie spełniające takie warunki mogą wnioskować do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie stypendiów dla swoich studentów.

Ministerstwo Zdrowia określa jednolity dla wszystkich uczelni procent najlepszych studentów, którzy będą mogli otrzymać stypendium.

Regulamin przyznawania stypendiów

Uczelnia będzie musiała sporządzić regulamin stypendiów, w którym określi m.in.:

 •  zasady wyłaniania stypendystów z uwzględnieniem

- - listy rankingowej przyjęć na studia,
- - równomiernego udziału procentowego przyznanych stypendiów na poszczególnych kierunkach oraz

 • sposób wyłaniania najlepszych studentów na kolejnych latach (w celu uzupełnienia stypendiów powstałych w wyniku rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy studentów lub uzyskania średniej studiów poniżej średniej 4.0 wśród studentów, którzy otrzymali stypendium na I roku studiów).

 Uczelnia co kwartał będzie przekazywała do Ministerstwa Zdrowia zestawienie z liczbą studentów kwalifikujących się do przyznania stypendium.

Po zakończeniu I i II roku studiów nastąpi weryfikacja posiadania statusu studenta przez stypendystę oraz poziomu nauki studenta.

Stypendium nie będzie przyznawane w kolejnym roku studiów, jeśli student:

 • zrezygnuje ze studiów,
 • zostanie skreślony z listy studentów,
 • uzyska średnią studiów poniżej średniej 4.0.

W takiej sytuacji uczelnia będzie mogła przyznać stypendium innemu studentowi na danym roku studiów, który będzie spełniał warunki (status studenta i średnia studiów).

Zasady przyznawania stypendiów na kolejnych latach muszą być określone w regulaminie stypendiów.

Student, który otrzyma stypendium, nie może jednocześnie otrzymać stypendium rektora.

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów