• Dolnośląska Rada Lekarska przyznaje miejsce stażowe lekarzowi, lekarzowi dentyście, pod warunkiem że jest członkiem DIL i ma prawo wykonywania zawodu 
  • Staż podyplomowy lekarza dentysty trwa  12 miesięcy. Rozpoczyna się 1 października lub 1 marca
  • W pierwszej kolejności miejsca stażowe przyznawane są lekarzom mającym stały adres zamieszkania na terenie DIL oraz najwyższe noty z egzaminów podczas studiów

Reguły przyznania miejsca stażowego 

Na mocy uchwały i zgodnie z art. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zmianami) okręgowa rada lekarska  (w porozumieniu z marszałkiem województwa), kieruje do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania tych  lekarzy i lekarzy dentystów, którym:

  • przyznała prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego,
  • wpisała na listę członków izby.

Kto na warunkach preferencyjnych

Okręgowa rada lekarska kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu podyplomowego bierze pod uwagę wysokość średniej arytmetycznej ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż podyplomowy w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.

Średnia ocen  zostaje podwyższona:

  • o 0,5 punktu, jeżeli lekarz w trakcie studiów był pierwszym autorem, albo 0,2 punktu, jeżeli był współautorem przynajmniej jednej publikacji naukowej, 
  • o  0,25 punktu, jeżeli lekarz w trakcie studiów uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z  o działalności leczniczej lub  uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia poza Rzeczpospolitą Polską. 

W pierwszej kolejności Dolnośląska Rada Lekarska przyznaje miejsce stażowe  członkom DIL, którzy składając dokumenty mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (nie tylko w mieście, w którym chcą odbyć staż podyplomowy), a także ukończyli studia z najwyższą średnią oceną z egzaminów.

Lekarze, lekarze dentyści posiadający stałe miejsce zamieszkania poza terenem działania DIL będą rozpatrywani w drugiej kolejności. Po złożeniu dokumentów nie będzie uwzględniana zmiana miejsca stałego zamieszkania, zastrzega DIL.

Dokumenty, które trzeba złożyć w DIL, starając się o miejsce stażowe

W celu przyznania miejsca stażowego należy przy składaniu wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego złożyć:

  • wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu,
  • we wniosku należy podać propozycje 4-5 miejsc stażowych – z listy jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, dostępnej na stronie internetowej DIL. 

Staż podyplomowy rozpoczyna się w dwóch terminach: 1 października albo 1 marca. Długość stażu podyplomowego nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

Staż podyplomowy lekarza trwa 13 miesięcy, staż podyplomowy lekarza dentysty trwa 12 miesięcy.

Druki Dolnośląskiej Izby Lekarskiej do pobrania ze strony internetowej.