• Liczba studentów na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego (60 w roku inaugurującymi kształcenie) będzie z roku na rok zwiększana
  • Planowane są studia medyczne stacjonarne, niestacjonarne, prowadzone w języku angielskim
  • UW planuje uruchomienie uniwersyteckiego szpitala klinicznego
  • Na Wydziale Medycznym UW zostanie zatrudnionych co najmniej 50 nauczycieli akademickich (dla których Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy).

To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów i szansa dla Uniwersytetu Warszawskiego na dalszy rozwój - skomentował decyzję o powołaniu Wydziału Medycznego UW minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia będzie wspierało tę inicjatywę.

60 studentów na I roku medycyny UW

60 studentów medycyny to na początek. W kolejnych latach limit będzie zwiększany. W przyszłości planowane jest uruchomienie studiów niestacjonarnych, studiów prowadzonych w języku angielskim, a także innych kierunków oraz studiów podyplomowych. Zapowiadane są nowe formy kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Na razie nie ma mowy o możliwości studiowania osób, które chciałyby zostać lekarzami dentystami.

Infrastruktura Wydziału Medycyny UW

W pierwszych latach funkcjonowania Wydział Medyczny będzie użytkował pomieszczenia w budynku Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych UW, przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie. Docelowo na potrzeby działalności Wydziału Medycznego wybudowany zostanie odrębny budynek dydaktyczny.

W przyszłości Uniwersytet będzie dążył do rozwoju własnej infrastruktury medycznej, w szczególności powołania uniwersyteckiego szpitala klinicznego.

Kadra dydaktyczna kształcąca lekarzy

Kształcenie prowadzone będzie przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć.

Docelowo na Wydziale Medycznym zostanie zatrudnionych co najmniej 50 nauczycieli akademickich na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadających stopień doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy.

Poziom zatrudnienia na Wydziale Medycznym będzie stopniowo zwiększany w kolejnych latach działalności, aż do rozpoczęcia ostatniego roku pierwszego cyklu kształcenia na kierunku lekarskim.

Teoria i praktyka na medycynie UW

Proces tworzenia i organizowania Wydziału Medycznego będzie stopniowy. W pierwszej kolejności uruchomiony zostanie kierunek lekarski. Biorąc pod uwagę specyfikę standardów kształcenia na tym kierunku, określonych przez MEiN, w pierwszych dwóch latach funkcjonowania nowego kierunku studiów kształcenie będzie oparte głównie na kadrze i zasobach Uniwersytetu Warszawskiego, z częściowym udziałem lekarzy i innych specjalistów spoza UW. Jednocześnie rozwijana będzie kadra Uniwersytetu oraz baza infrastrukturalna, w szczególności na potrzeby kształcenia klinicznego.

Programy studiów na Wydziale Medycznym będą koncentrowały się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej na najwyższym poziomie. Kształcenie ma zapewnić studentom zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, w tym klinicznych umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne do wykonywania zawodu lekarza – zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz standardami Unii Europejskiej w zakresie świadczenia usług medycznych, a także regulacjami prawa polskiego.