• Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej krytykuje formę LEK i LDEK, gdyż  obecnie nie pozwala ona na rzetelną ocenę przygotowania lekarzy i lekarzy dentystów do wykonywania zawodu
  • Słabo przygotowani do wykonywania zawodu lekarza studenci (absolwenci nowopowstałych wydziałów medycznych) zaczną leczyć ludzi. Zdadzą LEK, gdyż  uczą się odpowiedzi na pytania z ograniczonej bazy pytań, wskazuje PNRL
  • PNRL proponuje, by bazę pytań  zastąpił sylabus zawierający dokładny wykaz zagadnień, których znajomość będzie wymagana podczas LEK/LDEK
  • Inna znacząca zmiana to przyjęcie progu 60 proc. maksymalnej liczby punktów z testu jako warunku uzyskania pozytywnego wyniku LEK/LDEK

Konieczna zmiana w formie LEK/LDEK

Powstają nowe kierunki medyczne na uczelniach, które nie są przygotowane do ich prowadzenia, a wiedza studentów kończących studia medyczne nie jest weryfikowana. W konsekwencji słabo przygotowani studenci zaczną leczyć ludzi, ponieważ uda im się przyswoić odpowiedzi na pytania z ograniczonej bazy pytań, na którą składa się obecna forma Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Jak w takich warunkach można zadbać o bezpieczeństwo pacjenta i wysoką jakość leczenia? Należy natychmiast zmienić obecną formę tego egzaminu – zaznacza Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Obecnie Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy nie spełniają oczekiwanych funkcji. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej forma tych egzaminów nie pozwala na rzetelną ocenę przygotowania lekarzy i lekarzy dentystów do wykonywania zawodu, a co za tym idzie, nie umożliwia weryfikacji jakości ich kształcenia. W swoim stanowisku PNRL wskazuje na działania, które przywrócą LEK oraz LDEK pożądaną rangę. 

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Ocena trybu i sposobu przeprowadzania LEK oraz LDEK

W stanowisku z 8 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) w obecnej formule nie pozwalają na rzetelną ocenę przygotowania lekarzy i lekarzy dentystów do wykonywania zawodu, a co za tym idzie nie umożliwiają weryfikacji jakości ich kształcenia.

Egzaminy te nie zapewniają również możliwości różnicowania wiedzy w procesie kwalifikacji do specjalizacji. LEK i LDEK nie spełniają zatem we właściwy sposób swojej roli przewidzianej w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Baza składająca się z niezwykle ograniczonej liczby pytań jest jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy. Biorąc powyższe pod uwagę, samorząd lekarski uważa za konieczne podjęcie następujących działań:  

Dokonanie w trybie pilnym modyfikacji bazy pytań oraz usunięcie z bazy wszystkich wariantów odpowiedzi, a także przyjęcie zasady, że pytania testowe gromadzone w bazie pytań po użyciu podczas LEK/LDEK nie są wykorzystywane podczas kolejnych sesji egzaminacyjnych. 

Postulaty Prezydium NRL

Podjęcie prac legislacyjnych na rzecz dokonania stosownych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mających na celu: 

  • całkowitą rezygnację z bazy pytań i zastąpienie jej sylabusem zawierającym dokładny wykaz zagadnień, których znajomość będzie wymagana podczas LEK/LDEK (alternatywnym rozwiązaniem jest rozszerzenie bazy pytań do ok. 10.000 oraz zmniejszenie jej udziału w egzaminach do maksymalnie 20%); 
  • przyjęcie progu 60 proc. maksymalnej liczby punktów z testu jako warunku uzyskania pozytywnego wyniku LEK/LDEK – analogicznie jak w przypadku innych egzaminów lekarskich i lekarsko-dentystycznych; 
  • w odniesieniu do zagadnienia kwalifikacji do specjalizacji osób zdających LEK/LDEK w dotychczasowym i postulowanym nowym trybie - przyjęcie odpowiedniego współczynnika wagowego celem zachowania równego dostępu do kształcenia specjalizacyjnego. 

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uznaje, że zapis ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówiący o tym, że pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po ich wykorzystaniu są publikowane w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu na stronie internetowej CEM, powinien zostać utrzymany celem zachowania transparentności LEK/LDEK.