• LDEW (Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny) jest zamienną procedurą do nostryfikacji dyplomu 
  • Pozytywny wynik LDEW pozwala przyznać cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty 
  • LDEW zalicza uzyskanie co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów
  • W jesiennej sesji LDEW odbędzie się 3 listopada

Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny. Sprawdza kompetencje cudzoziemców

Podstawowym celem LDEW (Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny) jest sprawdzenie kwalifikacji lekarza dentysty uzyskanych w państwie niebędącym państwem członkowskim UE.

Do tego egzaminu może przystąpić osoba, która uzyskała dyplom lekarza, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów, w państwie spoza UE.

Od 1 stycznia 2021 r. Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny (jako alternatywa do nostryfikacji dyplomów na uczelniach),  organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. 

LDEW albo nostryfikacja dyplomu

Egzamin ten nie zastępuje jednak  prowadzonego na uczelniach postępowania nostryfikacyjnego mającego na celu uznanie wykształcenia do celów akademickich i naukowych w rozumieniu ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).

Termin LDEW w sesji jesiennej: 3 listopada 2022 r.

Wynik pozytywny Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego uzyskuje osoba, która uzyska co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów.