• W jesiennej sesji LDEW (Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny) odbędzie się w sobotę 4 listopada 2023 r. (LEW zaplanowano na 24 października)
  • Pozytywny wynik LDEW daje cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE, prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
  • LDEW zalicza uzyskanie co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów

Terminy egzaminów LEW, LDEW i FEW w sesji jesiennej 2023 r. 

Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że w terminie jesiennym 2023 r.:

  • Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny - na 4 listopada 2023 r. (sobota),
  • Lekarski Egzamin Weryfikacyjny został zaplanowany na 24 października 2023 r. (wtorek)
  • Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny - na 28 października 2023 r. (sobota).

LDEW sprawdza kompetencje cudzoziemców

Podstawowym celem LDEW (Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny) jest sprawdzenie kwalifikacji lekarza dentysty uzyskanych w państwie niebędącym państwem członkowskim UE.

Do tego egzaminu może przystąpić osoba, która uzyskała dyplom lekarza, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów, w państwie spoza UE.

Od 1 stycznia 2021 r. Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny (jako alternatywa do nostryfikacji dyplomów na uczelniach),  organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

LDEW albo nostryfikacja dyplomu

Egzamin ten nie zastępuje jednak  prowadzonego na uczelniach postępowania nostryfikacyjnego mającego na celu uznanie wykształcenia do celów akademickich i naukowych w rozumieniu ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).

Wynik pozytywny Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego uzyskuje osoba, która osiągnęła co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów.