• Zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  • Do najbliższego LDEK będzie można przystąpić 6 września 2023 r.
  • Do tego egzaminu nie mogą zgłaszać się studenci

Zgłoszenie do LDEK

Zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Założenie konta następuje za pośrednictwem strony internetowej smk.ezdrowie.gov.pl.

Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Do LDEK mogą przystąpić lekarze dentyści. Nie mogą więc zgłaszać się do tego egzaminu studenci.

Wniosek zgłoszeniowy do LDEK należy zgłosić (za pomocą SMK) do:

  • 15 lipca roku kalendarzowego (17 lipca 2023 r., bo 15 lipca - sobota), w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 września do 30 września;
  • do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 lutego do 28 lutego.

Najbliższy LDEK zostanie przeprowadzony w środę 6 września 2021 r. Zgodnie z art. 14a ust. 5a Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty termin ten może ulec zmianie.

Opłata egzaminacyjna

Opłatą egzaminacyjną (100 zł) objęte jest drugie i kolejne zgłoszenie do LDEK składanego w języku polskim. Zgłoszenie do LDEK w języku obcym objęte jest opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdego terminu egzaminu. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie może przystąpić do egzaminu.

Weryfikacja zdających

Zgłaszający się do LDEK jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem zespołowi egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Przebieg egzaminu

Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Struktura tematyczna testu jest określona w § 4 ww. rozporządzenia. Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEK, proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony ww. rozporządzeniem.

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.

W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do LDEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.

Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.

Warunki zdania LDEK

Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik LDEK nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.

Wynik LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.

Osobie, która złożyła egzamin, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.

Ponowne przesłanie nieodebranego świadectwa LDEK, następuje na wniosek zdającego (wzór wniosku). Dyrektor CEM dokonuje poboru opłaty z tytułu kosztów ponownego przesłania nieodebranego świadectwa LDEK. Opłata w wysokości 15 zł. Do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty.

Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LDEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.

Na wniosek zdającego dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LDEK oraz – w przypadku błędów - dokonuje korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.

W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu LDEK, można zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 515 789 272 czynnym w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lek@cem.