PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

LDEK już 4 września

Autor: miro • Źródło: ms
31-08-2021, 09:45
LDEK już 4 września LDEK 4 września 2021 r. (fot. shutterstock)
LDEK jesienny zaplanowano na 4 września 2021 r. (sobota). W celu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.
  •  Osobie, która zdała LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEK w ciągu 21 dni od dnia złożenia egzaminu.
  • Zdający LDEK, którzy zostali wykluczeni z egzaminu (np. ściąganie),  nie mogą przystąpić do egzaminu w kolejnym, najbliższym terminie LDEK przypadającym po dniu dyskwalifikacji.
  • Od wyniku LDEK nie przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Zasady przeprowadzania LDEK

Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych.

CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEK, proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony ww. rozporządzeniem.

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik LDEK nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.

Wynik LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.

Świadectwo zdania LDEK

Osobie, która złożyła egzamin, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.

Ponowne przesłanie nieodebranego świadectwa LDEK, następuje na wniosek zdającego. Dyrektor CEM dokonuje poboru opłaty z tytułu kosztów ponownego przesłania nieodebranego świadectwa LDEK. Opłata w wysokości 15 zł. Do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty.

Na wniosek zdającego dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LDEK oraz – w przypadku błędów - dokonuje korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.

Ponowne przystąpienie do LDEK

Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LDEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.

W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do LDEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.

Pytania i wątpliwości co do LDEK

SŁOWA KLUCZOWE
LDEK   CEM   studenci stomatologii  

POLECAMY W SERWISACH