• W Zakładzie Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie jest wakat na stanowisku kierownika 
 • Kandydaci powinni mieć prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytuł profesora i specjalizację z ortodoncji
 • Dokumenty należy składać do 29 marca

Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie. Wakat na stanowisku kierownika

Wymagania stawiane kandydatom na funkcję Kierownika Zakładu Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie:

 • stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytuł naukowego profesora,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udokumentowany dorobek naukowy, związany z działalnością jednostki,
 • specjalizacja z zakresu ortodoncji,
 • znaczące osiągnia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry,
 • doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną,
 • czynna znajomość języka obcego oraz czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowany jest Zakład.

Potrzebne dokumenty

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni przygotować następujące dokumenty:

 • podanie do Dziekana.
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • C.V.
 • klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • poświadczona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu profesora.
 • poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną).
 • poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu ortodoncji.
 • autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry.
 • zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • plan kierowania Zakładem Ortopedii Szczękowej na najbliższe 6 lat.
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowany jest Zakład Ortopedii Szczękowej. 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z oryginałem do wglądu.

Termin składania dokumentów: 29 marca  2023 r. w dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208) po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).