• Wakat na stanowisku kierownika Katedry i Zakładu Periodontologii, na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Czas na złożenie kompletu dokumentów do 6 kwietnia 2023

Warunki stawiane kandydatom

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora
  habilitowanego nauk medycznych,
 • legitymować się tytułem zawodowym lekarza - dentysty,
 • posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki,
 • wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie naukowej, dydaktycznej
  i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.

Potrzebne dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:

 • podanie,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,
 • życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
 • odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
 • odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,
 • informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
 • proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
 • zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
 • deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022, poz. 574 ze zm.),
 • informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
 • opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
 • ewentualne referencje lub opinie.

W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia:

 • potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc,
 • poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne,
 • prowadzenie studiów w języku obcym,
 • kierowanie grantem naukowym,
 • promotorstwo przewodów doktorskich,
 • opracowanie wzoru użytkowego lub patentu,
 • zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

Termin składania dokumentów:  6 kwietnia 2023 r. 
Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Dziekanat Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego
50-425 Wrocław ul. Krakowska 26