O funkcję tę mogą ubiegać się osoby, które:
- posiadają tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,
- mają znaczący dorobek naukowy oraz praktykę zawodową,
- reprezentują specjalizację z protetyki stomatologicznej lub specjalizację z ortodoncji,
- spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn.zm.) i w § 34 ust. 2 Statutu UMP (m.in. ustawowe kwalifikacje i niekaralność dyscyplinarna),
- zadeklarują, że UMP jest lub będzie ich podstawowym miejscem pracy.

Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest złożenie następujących dokumentów:
1) deklaracja przystąpienia do konkursu;
2) życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi;
3) autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych, organizacyjnych oraz zawodowych;
4) informacje o działalności w zakresie kształcenia kadry naukowej;
5) dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
6) wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (zestawienie bibliometryczne) potwierdzony przez bibliotekę naukową;
7) proponowany program rozwoju Kliniki Dysfunkcji Narządu Żucia;
8) dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej lub specjalizacji w zakresie ortodoncji;
9) oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
10) oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów określonych w § 34 ust. 2 Statutu UMP;
11) w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie,  o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2019 poz. 430) lub informacja , o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
12) oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest lub będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
13) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Dysfunkcji Narządu Żucia prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem się z załączoną w ogłoszeniu o konkursie klauzulą informacyjną.";
14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie głosowania jawnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z § 53 pkt. 10 Statutu UMP;
15) jeżeli kandydat nie jest pracownikiem UMP kopie świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata.

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest prorektor ds. Klinicznych i Współpracy z Regionem

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 lipca 2020 r.
Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pokój nr 141.