Wskazał on, że prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w podjętych uchwałach stwierdziło, iż przedstawiony we wniosku opis procesu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne o profilu praktycznym nie pozwala na przyjęcie, że został spełniony wymóg osiągnięcia wymaganych dla kierunku właściwych efektów kształcenia.
W opinii PKA, we wniosku nie wskazano efektów szczegółowych, zgodnych z zakresem wiedzy oraz metod dydaktycznych umożliwiających realizację efektów kształcenia. Nie przedstawiono także szczegółowego programu studiów.

Z kolei w ocenie firmy, starającej się o uruchomienie nauczania, minister nauki i szkolnictwa wyższego odrzucając wniosek:
- nie rozróżnił wymagań przy ubieganiu się o uprawnienie do prowadzenia studiów jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, od wymagań przy prowadzeniu studiów, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
- nie uwzględnił, iż pierwszeństwo mają zapisy ustawowe przed każdymi innymi przepisami (o ile nie zostały wydane z upoważnienia ustawy w określonych przez ustawę ramach).

Poza tym starający się o prawo do prowadzenia nauczania tłumaczyli, że na etapie wniosku sformułowano jedynie ogólne efekty kształcenia, bo nie chciano ponosić zbędnych nakładów na opracowania (szczegółowe programy i plany, moduły, ECTS). Prace te miały być podjęte dopiero po otrzymaniu pozytywnej dla uczelni decyzji ministra.

Tak samo wymagania, co do ścisłego określenia liczby praktykantów i dokładnych umów z pracodawcami (zakładami przyjmującymi praktykantów) jest przedwczesne na etapie organizacji kierunku studiów.
Wbrew poglądowi MNiSzW, przepisy nie wymagają ujmowania we wniosku informacji na temat dorobku naukowego nauczycieli akademickich nie zaliczonych do minimum kadrowego. Żaden przepis nie przewiduje, aby nauczyciel akademicki, posiadający tytuł lub stopień naukowy, legitymował swój dorobek naukowy w kształconym przez wyższą szkołę kierunku: techniki dentystyczne.

Sąd z kolei ocenił, że jednostka organizacyjna uczelni ubiegająca się o uprawnienie prowadzenia studiów pierwszego stopnia, powinna we wniosku o nadanie uprawnień wykazać, iż program nauczania obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia i przedstawić program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów.
Gwarantem odpowiedniej jakości kształcenia studentów jest przede wszystkim odpowiednia kadra nauczycieli akademickich. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na określonym kierunku studiów stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.
Nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego określonego kierunku studiów o profilu praktycznym, jeżeli:
- posiada dorobek w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku;
- lub posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla tego kierunku.

Dopiero po ustaleniu, że wszystkie wymogi stawiane wnioskodawcy zostały zrealizowane, organ może uwzględnić (lub odrzucić) wniosek strony.

Zdaniem sądu, MNiSZW, w oparciu o złożony wniosek i załączone do niego dokumenty, trafnie przyjęło, że nie pozwalają one na uznanie, że kształcenie na kierunku techniki dentystyczne zostanie prawidłowo zorganizowane.
Wnioskodawca nie spełnił także wymagań dotyczących liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich. Sąd podzielił stanowisko MNiSzW, iż spośród dziesięciu osób zgłoszonych przez szkołę wyższą do minimum kadrowego, trzy z nich nie dysponują odpowiednim dorobkiem naukowym (doświadczeniem zawodowym), aby móc kształcić na kierunku "techniki dentystyczne". Wobec tego nie można przyjąć, że szkoła wyższa spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich, a jest to warunek podstawowy dla uzyskania wnioskowanych uprawnień.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie odmowy nadania uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "techniki dentystyczne" na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oddala skargę kasacyjną.

Sygn. akt I OSK 191/14