• 12 nauczycieli akademickich ma wystarczyć, aby uczelnia mogła pokusić się o uruchomienie kierunku kształcącego lekarzy i lekarzy dentystów
  • Na tego typu rozwiązania legislacyjne nie zgadza się ORL w Warszawie
  • Zawody zaufania publicznego powinien cechować wysoki próg wejścia w ich struktury oraz selekcja osób na każdym etapie kariery zawodowej - uważają samorządowcy

Stomatologia nie tylko w uczelniach medycznych?

Planowana nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadzić ma nowe, łagodniejsze kryteria uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko - dentystycznym:

6. Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może uzyskać:

1) uczelnia akademicka, która według stanu na dzień złożenia wniosku:
a)posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
b)posiada kategorię naukową A+ albo A w co najmniej 3 dyscyplinach;
2) uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8, i:
a) posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
b) zatrudnia co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.

ORL w Warszawie protestuje przeciwko pauperyzacji nauki

Na proponowane rozwiązania legislacyjne, dzięki którym kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów mogłoby odbywać się w nieprzygotowanych do tego należycie uczelniach (i to zarówno pod względem merytorycznym - naukowym, jak i z uwagi na niedostatki bazy szkoleniowej) – nie zgadza się ORL w Warszawie.

W stanowisku tej Rady czytamy m.in., że w procesie legislacyjnym pominięto zarówno konsultacje społeczne, jak i wątpliwości zgłaszane od dłuższego czasu przez środowisko lekarskie (w szczególności Naczelną Izbę Lekarską) i akademickie (w tym Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych). Proponowane zmiany godzą bezpośrednio w fundamentalne cechy zawodu zaufania publicznego  – uważają samorządowcy.

Zawody zaufania publicznego powinien cechować wysoki próg wejścia w ich struktury oraz selekcja dotyczącą osób kwalifikujących się do ich wykonywania na każdym etapie kariery zawodowej. Projektowane rozwiązania należy traktować jako sprzeczne z wypracowywaną przez lata jakością kształcenia na akademickich uczelniach medycznych, a także z interesem społecznym i godzące we wskazane powyżej gwarancje i wartości – uważa ORL w Warszawie.