Konkurs otwarty jest do 9 kwietnia 2020 r.

Dotacje zostaną przydzielone na działania w trzech obszarach:
1. Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED);
2. Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU);
3. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).

Łącznie w ramach konkursu do rozdysponowania będzie ok 600 tys. euro. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 100 proc. wartości projektu, a maksymalnie do kwoty 40 tys. euro.

O dotację mogą się ubiegać wszystkie podmioty publiczne i prywatne mające siedzibę i zarejestrowane w państwie UE. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.

Do obszaru 1: Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED) należy:
- zakup sprzętu w celu zaspokojenia pilnych potrzeb medycznych;
- zakup oprogramowania medycznego i innych narzędzi informatycznych w celu ułatwienia praktyk telemedycznych;
- organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy pomiędzy i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);
- realizacja i produkcja materiałów informacyjnych (infografie, wideo, media społecznościowe) kampanie) mające na celu ułatwienie rozpowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat środków, w tym higienicznych, aby uporać się z rozprzestrzenianiem się COVID-19;
- tłumaczenie dokumentów, materiałów informacyjnych i prac badawczych na języki narodowe państw członkowskich IŚE nie będących członkami UE.

Dla obszaru 2: Edukacja i e-learning/uczenie się na odległość (EDU) należy:
- zakup sprzętu do celów e-learningu, w tym sprzętu komputerowego (szkolne tablice cyfrowe), komputer, laptopy, tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do obsługi na odległość nauki, itp.);
- organizowanie seminariów internetowych (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie edukacji (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE).

Do obszaru 3: Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME):
- zakup sprzętu ułatwiającego inteligentną pracę, w tym sprzętu komputerowego (komputery, laptopy), tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do inteligentnej pracy itp.);
- organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i podmiotów gospodarczych (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);
- zakup usług doradczych ułatwiających innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i dematerializacji przedsiębiorstw.

 Szczegóły