• Jest konkurs na asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM
 • Zgłoszenia przyjmowane do 8 lipca, a rozstrzygnięcie konkursu do 30 listopada 2022 r.  

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM. Praca na pełny etat.

Wymogi stawiane kandydatom

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- posiadają co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty,

- mają pozytywną opinię o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego),

- spełniają dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • - tytuł specjalisty w zakresie stomatologii dziecięcej ( egzamin zdany z wynikiem przynajmniej dobrym),
 • biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,
 • doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi, niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami,
 • duża odporność na stres i presję wynikającą ze specyfiki pracy z pacjentami dziecięcymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • przynajmniej jedna publikacja w czasopismach z Impact Factor,
 • zainteresowanie pracą naukową

Dokumenty wymagane od kandydatów

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedstawić dokumenty:

 • podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
 • odpis dyplomu doktora - w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
 • stałe prawo wykonywania zawodu,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
 • informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • ankietę dotyczącą działalności naukowej,
 • ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej. jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, (np. opinia opiekuna naukowego, kierownika Zakładu, Dyrektora Instytutu) jak również inne posiadane opinie o rozwoju naukowym i jego perspektywach,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 40. 

Termin składania zgłoszeń: 8 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 listopada 2022 r.

Dodatkowe informacje: Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 12 422-86-15

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.