• Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Dokumenty należy składać do 21 listopada

Nabór do pracy w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosił konkurs na stanowisko młodszego asystenta dydaktycznego . Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej.

Warunki jakie musi spełniać kandydat na stanowisko młodszego asystenta dydaktycznego: 

Dokumenty wymagane na stanowisko młodszego asystenta w Medycznym Uniwersytecie w Lublinie

Potrzebne dokumenty:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • Podanie skierowane do dziekana,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • C.V.,
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 •  Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 Termin składania dokumentów: 21 listopada 2022 r.  w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: 814 486 005, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).