• W Katedrze Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM trwa konkurs otwarty na objęcie stanowiska asystenta w grupie dydaktycznej
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lipca 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 31 października 2023 r. 

Warunki uczestnictwa w konkursie

Do  konkursu mogą przystąpić  osoby,  które  spełniają  wymogi  określone  w  art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z  2023 r.,  poz. 742) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym  wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);
  dodatkowe kryteria podlegające ocenie:
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami;
 • doświadczenie w pracy klinicznej niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • udokumentowany staż zagraniczny w zakresie chirurgii stomatologicznej i implantologii;
 • ukończony kurs w zakresie implantologii stomatologicznej;
 • udział w programie Erasmus lub Erasmus +5;
 • zainteresowanie pracą naukową;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Dokumenty wymagane od osób startujących w konkursie

Kandydaci przystępujący  do  konkursu  powinni  złożyć  w  Dziale  Spraw  Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  Św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:

 • podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania;
 • odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora;
 • stałe prawo wykonywania zawodu;
 • informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych;
 • certyfikat kursu implantologii stomatologicznej;
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron);
 • ankietę dotyczącą działalności naukowej;
 • ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana  i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich;
 • opinię o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, (np. opinię opiekuna naukowego, kierownika Katedry dyrektora Instytutu Stomatologii);
 • inne posiadane opinie o rozwoju  naukowym i jego perspektywach;
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz  zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 12 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa 4 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 31 października 2023 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.