Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej, który odbędzie się 20 - 22 kwietnia 2023 r. w Lublinie.

Kierownik naukowy

prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama
prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej;
kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Organizator merytoryczny 

Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej

Czynny udział w Kongresie

Uczestnicy Kongresu mają możliwość wygłoszenia wykładów lub zaprezentowania plakatu naukowego. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Kongresu. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych autora, jak i stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

 • abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza do 19 lutego 2023 r.,
 • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim,
 • długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
 • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
 • treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
 • należy opisać zakres tematyczny opracowania,
 • wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
 • wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
 • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,
 • wskazana kolejność autorów będzie wpisana w książce zjazdowej,
 • należy wskazać pełne tytuły zawodowe i naukowe autorów.

Lista zakwalifikowanych abstraktów zostanie opublikowana na stronie wydarzenia na początku marca 2023 r.
Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące wystąpień, osoby zgłaszające abstrakt otrzymają drogą mejlową.

Jak przygotować plakat naukowy?

 • Plakat naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej.
 • Wydrukowane plakaty należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Kongresu.
 • Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do autorów wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Kongresu.

Jak przygotować wykład?

 • Do prezentowanego wykładu, uczestnik powinien przygotować prezentację multimedialną.
 • Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint.
 • Prezentację należy przekazać pracownikowi technicznemu podczas wydarzenia.
 • Plik z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem np. „data wystąpienia, godzina wystąpienia, tytuł sesji, nazwisko i imię”.

Informacje organizacyjne 

Kongres odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie.
Pierwszego dnia wydarzenia odbędą się sesje plakatowe, zaś sesje wykładowe będą miały miejsce w pozostałe dni.

Koszt uczestnictwa w Kongresie 

Termin wpłaty: 19 września  31 grudnia 2022
Dla członków Towarzystwa*: 1100 zł
Dla osób spoza Towarzystwa: 1300 zł

Termin wpłaty: 1 stycznia 19 kwietnia 2023
Dla członków Towarzystwa*: 1300 zł
Dla osób spoza Towarzystwa: 1500 zł

Termin wpłaty: podczas wydarzenia 
Dla członków Towarzystwa*: 1500 zł
Dla osób spoza Towarzystwa: 1700 zł

* Zniżka opłaty konferencyjnej będzie przyznawana wyłączenie członkom Towarzystwa, którzy uiszczą składkę członkowską za rok 2022.

Członkowie Towarzystwa otrzymają wiadomość e-mail od organizatora logistycznego zawierającą indywidualny kod rabatowy.
Informacje dla osób, które chciałyby przystąpić do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej tutaj.

Opłata konferencyjna zawiera:

 • udział w sesjach plakatowych i wykładowych,
 • dostęp do wystawy partnerów Kongresu,
 • książkę zjazdową,
 • materiały konferencyjne,
 • możliwość korzystania z gastronomii,
 • certyfikat uczestnictwa potwierdzający przyznanie punktów edukacyjnych.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Klara Czachorowska-Zarosa, tel. 570 700 588, klara.zarosa@med-space.pl

Rezygnacja udziału w Kongresie

 • Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
 • W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
         - rezygnacja zgłoszona do 31 stycznia 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10 proc. 
         - rezygnacja zgłoszona do 19 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30 proc.
         - rezygnacja zgłoszona od 20 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 • Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

Program Konferencji

20 kwietnia 2023 r., czwartek

Sesje plakatowe  

12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00  Sesja I (czas na wystąpienia: 7 min.)
15:00-15:10 Przerwa kawowa
15:10-16:40 Sesja II (czas na wystąpienia: 7 min.)
16:40-16:50 Przerwa kawowa
16:50-18:20 Sesja III (czas na wystąpienia: 7 min.)
 

21 kwietnia 2023 r., piątek

Sesje wykładowe 

09:00-09:15 Otwarcie Kongresu i powitanie gości
09:15-10:00 Wykład inauguracyjny 
10:00-11:00 Sesja I onkologiczna cz. 1 (czas na wystąpienia: 10 min.)
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:45 Sesja II onkologiczna cz. 2 (czas na wystąpienie: 10 min.)
12:45-14:00 Lunch
14:00-16:00 Sesja III Traumatologiczna (czas na wystąpienia: 10 min.)
16:00-16:15 Przerwa kawowa
16:15-18:15 Sesja IV Wady rozwojowe (czas na wystąpienia: 10 min.)

22 kwietnia 2023 r., sobota

Sesja wykładowe 

09:00-11:00 Sesja V Implantologia i sterowana regeneracja tkanek (czas na wystąpienia: 10 min.)
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:15 Sesja VI Varia cz. 1 (czas na wystąpienia: 10 min.)
13:15-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-16:00 Sesja VII Varia cz. 2 (czas na wystąpienia: 10 min.)
16:00 Zamknięcie obrad i zakończenie Kongresu

Program pozamerytoryczny

20 kwietnia 2023 r., czwartek

20.00-21.00 Wydarzenie towarzyszące*
21.00-22.30  Kolacja Lubelskie Centrum Konferencyjne  

21 kwietnia 2023 r., piątek

20:00-24:00 Spotkanie integracyjne*

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Klara Czachorowska-Zarosa, tel. 570 700 588, klara.zarosa@med-space.pl

Uwaga:  * Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.
Wydarzenia opłacane są z wpłat sponsorów niefarmaceutycznych oraz środków własnych organizatora