• Wyznaczono jesienny termin kończącego studia stomatologiczne Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). To 6 września
  • Zgłaszający się do LDEK mają przedstawić dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku jego braku nie będzie można przystąpić do egzaminu
  • Osoba przystępująca do LDEK powinna we własnym zakresie zaopatrzyć się w zatemperowany ołówek, gumkę oraz długopis
  • Czas trwania egzaminu - 4 godziny 

Zasady przystąpienia do LDEK

Zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Do LDEK może przystąpić lekarz dentysta albo osoba, która ukończyła 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym przez uczelnię na terenie Polski.

Składanie wniosku do LDEK

Wniosek zgłoszeniowy do LDEK składa się (za pomocą SMK)

  • do dnia 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 września do  30 września;
  • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 lutego do 28 lutego.

Po upływie tych terminów nie ma możliwości złożenia zgłoszenia.

LDEK, czyli kluczowe 200 pytań

Termin LDEK: 6 września 2022 r. (wtorek).

Opłatą egzaminacyjną (100 zł) objęte jest drugie i kolejne zgłoszenie do LDEK zdawanego w języku polskim. Bezpłatne zgłoszenie po raz drugi do LDEK jest możliwe jedynie w przypadku braku zaliczenia tego egzaminu w pierwszym podejściu albo nieprzystąpienia do niego.

Zgłoszenie do LDEK w języku obcym wiąże się z opłatą za każde zgłoszenie (340 zł).

Termin opłaty egzaminacyjnej: najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdego terminu egzaminu. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie może przystąpić do egzaminu.

Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LDEK oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana za pomocą SMK.

Zgłaszający się do LDEK jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEK, proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny.

Czas trwania egzaminu:  4 godziny.

Zalicza więcej niż połowa poprawnych odpowiedzi

Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.  Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc.  maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik LDEK nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.

Wynik LDEK jest przekazywany przez SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.

Osobie, która złożyła LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LDEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.