• W jaki sposób można dokonać zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego wyjaśnia Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  • Wystąpienie z wnioskiem o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest możliwe: od 10 maja do 30 lipca oraz od 10 do 30 grudnia
  • W przypadku lekarza, lekarza dentysty - rezydenta, zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego może nastąpić dopiero po roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Wniosek o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, przenieść go do innej jednostki akredytowanej posiadającej wolne miejsca szkoleniowe.

Lekarz, lekarz dentysta składa wniosek o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego, wykorzystując do tego specjalny formularz (linki na końcu materiału).

Wniosek można przesłać na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, drogą mailową na adres zd@poznan.uw.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie UW.

Datę zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarz uzgadnia z jednostką, do której ma nastąpić przeniesienie specjalizacji w oparciu o ustalenia z dotychczasowym podmiotem szkolącym (mając na uwadze termin rozwiązania umowy o pracę).

Wniosek o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego wymaga akceptacji kierownika podmiotu,  do którego nastąpi przeniesienie.

Specjalizacje na terenie różnych województw

W przypadku, gdy dotychczasowa jednostka szkoleniowa znajduje się na obszarze innego województwa, niezbędne jest uzyskanie w dalszej kolejności akceptacji konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny w województwie wielkopolskim.

Jeżeli w danej dziedzinie medycyny nie został powołany konsultant wojewódzki, zgodę wydaje konsultant krajowy. 

Terminy składnia wniosków o zmianę miejsca specjalizacji

Ze względu na terminy postępowań kwalifikacyjnych, wystąpienie z wnioskiem o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest możliwe:

  • od 10 maja do 30 lipca;
  • od 10 do 30 grudnia.

Zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez wojewodę, o czym w formie pisemnej poinformowany zostanie wnioskodawca oraz jednostka, do której nastąpi przeniesienie.

Lekarz zgłasza się do nowej placówki w celu kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego.

Urząd Wojewódzki dokonuje zmiany jednostki prowadzącej specjalizację w Elektronicznej Karcie Specjalizacji.

Lekarz, lekarz dentysta zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia zaliczenia zrealizowanych elementów szkolenia specjalizacyjnego przez dotychczasowego kierownika specjalizacji w karcie specjalizacji.

Specjalizacja w trybie rezydentury

W przypadku lekarza, lekarza dentysty, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Oczekiwanie na uwolnienie miejsca 

Lekarz może złożyć wniosek o przeniesienie do innej jednostki akredytowanej, która na dzień złożenia wniosku nie posiada wolnego miejsca szkoleniowego i oczekiwać na jego uwolnienie.

Na wniosku, w miejscu daty zmiany miejsca jednostki szkolącej, należy umieścić adnotację „z chwilą uwolnienia się miejsca szkoleniowego”.

W przypadku uwolnienia się miejsca, w uzupełnieniu do złożonego wniosku, lekarz, lekarz dentysta informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki o planowanej dacie zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Wniosek o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach województwa wielkopolskiego.

Wniosek o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego (przeniesienie do województwa wielkopolskiego).