PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

GUMed szuka stomatologa-nauczyciela

Autor: katkiel • Źródło: katkiel
15-11-2013, 10:23
GUMed szuka stomatologa-nauczyciela GUMed szuka stomatologa-nauczyciela
Do 25 listopada można składać podania w konkursie otwartym na stanowisko adiunkta-nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczelnia oferuje pracę w pełnym wymiarze czasu, jednak zatrudnienie na czas określony.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) tj.
1) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
3) nie zostały ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 (tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony),
4) korzystają z pełni praw publicznych.

Kandydaci muszą także spełniać określone wymagania w odniesieniu do stanowiska adiunkta:
- posiadają tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu,
- posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych w zakresie stomatologii,
- posiadają specjalizację w zakresie stomatologii dziecięcej,
- posiadają dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne (mają perspektywę uzyskania stopnia doktora habilitowanego w czasie zatrudnienia na tym stanowisku, skrystalizowaną problematykę badawczą i opublikowane wyniki doktoratu; dorobek naukowy: minimum 50 pkt MNiSW oraz 2,0 pkt IF),
- dobrze znają język angielski,
- oświadczają, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

Chętni zgłaszający udział w konkursie winni złożyć w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. M. C. Skłodowskiej 3a pok. 307 następujące dokumenty:
- pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- informację o dotychczasowym dorobku naukowym i dydaktycznym, realizowanej problematyce badawczej, osiągnięciach organizacyjnych oraz na temat perspektywy uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, wraz suplementem,
- dyplom poświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego, stałe prawo wykonywania zawodu,
- zaświadczenie poświadczające posiadanie wymaganej specjalizacji,
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
rekrutacja   GUMed  

POLECAMY W SERWISACH