• Konkurs na asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Stanowisko w grupie pracowników dydaktycznych, pełny wymiar czasu pracy. Zatrudnienie na czas określony
 • Termin nadsyłania dokumentów: 10 kwietnia do godz. 23.59

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed. Konkurs na stanowisko asystenta

Ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stanowisko w grupie pracowników dydaktycznych, pełny wymiar czasu pracy. Zatrudnienie na czas określony.

Zadania asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego 

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

Wymagania stawiane kandydatom:

 • co najmniej stopień magistra lub równorzędny,
 • posiadania doświadczenie dydaktycznego, zawodowego lub naukowego.
 • ukończone jednolite studia magisterskie z zakresu nauk medycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • szczegółowa wiedza i zainteresowania z zakresu stomatologii dziecięcej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office.

Doświadczenie kandydata:

 • udokumentowane doświadczenie pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej i/lub
 • udokumentowane doświadczenie pracy badawczej i/lub
 • udokumentowane doświadczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia. 

Gdański Uniwersytet Medyczny. Warunki zatrudnienia na stanowisku asystenta

Co oferuje Gdański Uniwersytet Medyczny osobom zatrudnionym na stanowisku asystenta 

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Termin nadsyłania dokumentów: 10 kwietnia do godz. 23.59.

Potrzebne dokumenty:

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
 • oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
  (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

Wzory formularzy