• Na liście przyjętych na stomatologię w GUMed (III lista rankingowa z 25 lipca) znalazło się 55 nazwisk z minimum 174 pkt.
  • 14 osób na listach kwalifikacyjnych ma o jeden punkt mniej, a zatem oczekuje na decyzje kandydatów, których przyjęto na studia 
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności, związane z przyjęciem na studia, do 27 lipca 

GUMed: przyjęcia na stomatologię ze 174 pkt.

Jak na razie przywilej studiowania stomatologii w GUMed zagwarantowała sobie 55-osobowa grupa mająca co najmniej 174 pkt.

14 osób, mających o jeden punkt mniej, oczekuje na decyzje zakwalifikowanych kandydatów. 

Trzech kandydatów legitymuje się maksymalną pulą punktów (200). 

Kolejna zaktualizowana wersja listy osób zakwalifikowanych na I rok na kierunek lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne opublikowana zostanie 28 lipca 2023 r., 1, 4, 8, 11, 25 sierpnia 2023 r.  

Formalności związane z przyjęciem na studia stomatologiczne

Osoby zakwalifikowane na I rok studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, studia jednolite magisterskie, stacjonarne; zobowiązane są do 27 lipca 2023 r. do godzi 14.30 załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały drogą pocztową do Działu Rekrutacji (do 31 lipca 2023 – liczy się data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego):

  • podanie na ustalonym formularzu, który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • jeden egzemplarz katalogu opłat, który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
  • świadectwo maturalne lub jego oryginalny odpis, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania.