Zawierana będzie  umowa na zastępstwo, na pełen wymiar czasu pracy.

Obowiązki instruktora  w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia  GUMed:
- prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (np. ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
- udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i jednostki,
- podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Wymagania wobec kandydatów:
-  co najmniej licencjat na kierunku technik dentystycznych,
- doświadczenie w zawodzie technika dentystycznego.
- biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
- znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.

Potrzebne dokumenty:
- CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych) wraz z listem motywacyjnym (krótką informacją argumentującą podzielanie wizji i celów rozwoju jednostki),
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
(jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
- (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

Termin składania dokumentów:  21 maja 2022 r. godz. 23:59