PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: praca w Zakładzie Ortodoncji

Autor: nieck • Źródło: en
26-07-2021, 11:15
GUMed: praca w Zakładzie Ortodoncji Wakat w GUMed w Zakładzie Ortodoncji (fot. Unsplash)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zatrudnienie w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych na pełen etat i czas określony. 

Co jest w zakresie obowiązków

- prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
- prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
- udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
- podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko asystenta

- tytuł magistra lub równorzędny,
- dyplom lekarza dentysty,
- specjalizacja w zakresie ortodoncji,
- zainteresowania pracą naukowo-dydaktyczną,
- doświadczenie w pracy  z nowoczesnymi technikami ortodontycznymi,
- dobra znajomość języka angielskiego (min. B2),
- znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zająć dydaktycznych ze studentami,
- posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej,
- dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 (publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jednego zarejestrowanego zgłoszenia patentowego.

Potrzebne dokumenty

- deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami,
- oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
- CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem, (jeśli dotyczy) zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

 Formularze do pobrania tutaj

Termin składania dokumentów: 22 sierpnia 2021 r. godz. 23:59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH