• Praca czeka na asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej GUMed 
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu, na czas określony w grupie pracowników akademickich
 • Preferowana wiedza z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym 
 • Zgłoszenia do 4 sierpnia

Praca asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Stanowisko w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony.

 Zadania do wypełnienia na stanowisku asystenta

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Jakie wymagania trzeba spełnić

Organizator konkursu podaje listę wymagań, które ma spełnić kandydat na to stanowisko:

 • co najmniej stopień magistra lub równorzędny,
 • predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej.
 • ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku lekarsko - dentystycznym,
 • wiedza z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim. 

Co będzie preferowane

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

Termin nadsyłania dokumentów: 4 sierpnia 2023 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

Potrzebne dokumenty

Co należy przygotować na konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
  (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie). 

Wzory formularzy dla kandydatów na stanowisko