Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończone studia na kierunku lekarsko-dentystycznym,
- posiadanie specjalizacji z zakresu ortodoncji,
- biegła znajomość języka angielskiego min. B2,
- znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

Dobrze widziane:  

- dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2*
- dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.
- predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej.

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
- możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
- atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Termin składania dokumentów: 23 maja 2022 r. godz. 23.59 
Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed.

Więcej na stronie GUMed