• Aż 29 kandydatów walczy o jedno miejsce na stomatologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
  • Na liście przyjętych na stomatologię (14 lipca) znalazło się 54 nazwisk z minimum 183 pkt.
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia do 17 lipca do godz. 14.30 

1365 kandydatów walczy o indeks studenta stomatologii

Jak na razie przywilej studiowania stomatologii na GUMed zagwarantowała sobie grupa osób mająca co najmniej 183 pkt.

11 osób, mając o jeden punkt mniej, oczekuje na decyzje zakwalifikowanych kandydatów. 

Ośmiu kandydatów legitymuje się maksymalną pulą punktów (200). 

Kolejna zaktualizowana wersja listy osób zakwalifikowanych na I rok na kierunek lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne opublikowana zostanie 18 lipca 2023 r. 

Formalności związane z przyjęciem na studia stomatologiczne

Osoby zakwalifikowane na I rok studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, studia jednolite magisterskie, stacjonarne; zobowiązane są do 17 lipca 2023 r. do godzi 14.30:

  • załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały drogą pocztową do Działu Rekrutacji (do 20 lipca 2023 – liczy się data dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego);
  • podanie na ustalonym formularzu, który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • jeden egzemplarz katalogu opłat, który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
  • świadectwo maturalne lub jego oryginalny odpis, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania.