• 33 zakwalifikowanych na stomatologię w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zrezygnowało z przywileju studiowania w tej uczelni
  • Na liście przyjętych na stomatologię w GUMed (18 lipca) znalazło się 70 nazwisk z minimum 178 pkt.
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności, związane z przyjęciem na studia, do 20 lipca do godz. 14.30 

1365 kandydatów walczyło o indeks studenta stomatologii

Jak na razie przywilej studiowania stomatologii w GUMed zagwarantowała sobie grupa osób mająca co najmniej 178 pkt.

15 osób, mając o jeden punkt mniej, oczekuje na decyzje zakwalifikowanych kandydatów. 

Czterech kandydatów legitymuje się maksymalną pulą punktów (200). 

Kolejna zaktualizowana wersja listy osób zakwalifikowanych na I rok na kierunek lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne opublikowana zostanie 21 lipca 2023 r. 

Formalności związane z przyjęciem na studia stomatologiczne

Osoby zakwalifikowane na I rok studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, studia jednolite magisterskie, stacjonarne; zobowiązane są do 20 lipca 2023 r. do godzi 14.30:

  • załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały drogą pocztową do Działu Rekrutacji (do 24 lipca 2023 – liczy się data dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego);
  • podanie na ustalonym formularzu, który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • jeden egzemplarz katalogu opłat, który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
    świadectwo maturalne lub jego oryginalny odpis, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania.