• Możliwość podjęcia pracy naukowej w dziedzinie ortodoncji na stanowisku asystenta w Zakładzie Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Oferowana praca na czas określony, w pełnym wymiarze pracy nauczyciela akademickiego
 • Aplikacje można wysyłać do 17 lipca br.

Wakat w Zakładzie Ortodoncji. Praca dla asystenta

Ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ortodoncji na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Praca w pełnym wymiarze pracy nauczyciela akademickiego, umowa ma być podpisana na  czas określony.

Obowiązki na stanowisku asystenta w Zakładzie Ortodoncji 

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • co najmniej stopień magistra lub równorzędny,
 • predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej.

Kryteria, które trzeba spełnić, żeby aplikować

Jakie są oczekiwania wobec kandydatów:

 • ukończone studia na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • specjalizacja z zakresu ortodoncji,
 • biegła znajomość języka angielskiego min. B2,
 • znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • co najmniej jedna publikacja pełnotekstowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub  co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

Potrzebne dokumenty

 • deklaracja przystąpienia do konkursu,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych) wraz z listem motywacyjnym (krótką informacją argumentującą podzielanie wizji i celów rozwoju jednostki),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
 • wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF (jeśli dotyczy),
 • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach (jeśli dotyczy),
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

Wzory potrzebnych formularzy

Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy. Uczelnia zapewnia możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska, oraz atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Termin nadsyłania dokumentów:  17 lipca 2022 r. godz. 23:59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.