PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Gdańsk: wakat w w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

Autor: nieck • Źródło: en
07-10-2020, 10:30
Gdańsk: wakat w w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny (fot. Archiwum)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej GUM-ed. 

Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje pełny wymiar czasu pracy i zatrudnienie na czas określony (3 lata).

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta:
- prowadzenie badań naukowych,
- pozyskiwanie środków na badania naukowe,
- publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
- doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych,
- opracowywanie programów zajęć,
- organizacja procesu dydaktycznego,
- aktywny udział w konferencjach i seminariach naukowych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wymagania stawiane kandydatom:
- dyplom lekarza dentysty,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1,
- dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej
w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy
powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane
zgłoszenie patentowe lub co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej
z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów lub posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej poparte pozytywną opinią kierownika.

Wymagane dokumenty:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
wykaz publikacji,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
- zaświadczenie poświadczające posiadanie wymaganej specjalizacji,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji
zajęć ze studentami,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie o gotowości wyboru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako
podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy, w przypadku zakwalifikowania się
do zatrudnienia w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania konkursowego.

Termin nadsyłania aplikacji: 6 listopada 2020 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH