PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Erasmus: last minute dla studentów stomatologii

06-05-2013, 00:01
Erasmus: last minute dla studentów stomatologii (fot. sxc.hu)
Erasmus: last minute dla studentów stomatologii (fot. sxc.hu)
Tylko do 15 maja w Biurze Współpracy z Zagranicą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego można składać wnioski o zgodę na wyjazd na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014. Dla studentów stomatologii pozostało jeszcze kilka miejsc na uczelniach w Turcji, Hiszpanii i Francji.

Z międzynarodowej oferty Erasmusa może skorzystać pięcioro studentów kierunku lekarsko-dentystycznego.

Universite de la Mediterranee (Marsylia, Francja)- 1 student, studia w jęz. francuskim (min. B1)

Selcuk Universitesi Konya (Konya, Turcja) - 1 student, studia w jęz. angielskim

Istanbul University (Istambuł, Turcja) - 1 student, studia w jęz. angielskim

Universidade de Santiago de Compostela (Compostela, Hiszpania) - 1 student, studia w jęz. hiszpańskim

Universidad Europea de Madrid (Madryt, Hiszpania) -  1 student, studia w jęz. hiszpańskim

Student ubiegający się o przyznanie stypendium musi spełniać wymogi zawarte w regulaminie programu (patrz poniżej). Podstawowymi kryteriami wyboru studentów są:

- średnia z całości studiów nie niższa niż 3,4;

- znajomość języka obcego poświadczona odpowiednim dokumentem (np. certyfikaty językowe, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych lub z prywatnej szkoły językowej)

-  poświadczona działalność w Studenckim Kole Naukowym;

Zainteresowani proszeni są o złożenie kwestionariusza (w 2 egz.) wraz poświadczoną przez odpowiedni Dziekanat średnią z całości studiów oraz załącznikami (poświadczenie SKN, znajomość jęz. obcego).

WUM przypomina jednocześnie, że rekrutacja na praktyki Erasmus w roku akademickim 2013/2014 została już zakończona.

UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW ORAZ WARUNKI UDZIAŁU STUDENTÓW STUDENTÓW  WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W PROGRAMIE LLP ERASMUS - 2012/2013

Student aplikujący do udziału w programie LLP-Erasmus musi być zarejestrowany na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w polskiej uczelni wysyłającej.

Student aplikujący do udziału w programie LLP-Erasmus może mieć obywatelstwo dowolnego kraju lub status bezpaństwowca.

Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach mobilności programu LLP-Erasmus WUM musi być studentem WUM.

1. Kwalifikacja studentów WUM na udział w programie LLP-Erasmus odbywa się na podstawie:

- średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich lat studiów obliczanej ze wszystkich egzaminów, łącznie z ewentualnymi ocenami poprawkowymi (do średniej nie włącza się ocen z zaliczeń),

- udokumentowanej znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską w stopniu umożliwiającym podejmowanie studiów,

- udokumentowanej działalności w  kole naukowym (opinia opiekuna, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.).

Dodatkowym kryterium jest pomoc przy organizacji przyjazdu oraz  opieka nad studentami zagranicznymi studiującymi w WUM w ramach programu LLP-Erasmus.

2. Student zakwalifikowany do wyjazdu na studia w ramach programu LLP-Erasmus musi być co najmniej na drugim roku studiów I stopnia.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   Erasmus   Studia  

POLECAMY W SERWISACH