• Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie ogłosił konkurs na dwa stanowiska młodszego asystenta w grupie dydaktycznej
 • Praca w pełnym wymiarze czasu w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej
 • Wśród wymagań - tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu
 • Czas na składanie dokumentów do 29 lipca 2023 r. (sobota)

Praca dla młodszego asystenta. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Trwa konkurs na stanowisko młodszego asystenta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej oraz Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznej w Lublinie. Zatrudnienie w w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydat na stanowisko młodszego asystenta. Jakie warunki trzeba spełnić

Wymogi wobec kandydatów na oba stanowiska młodszego asystenta:

 •  tytuł zawodowy lekarza dentysty,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
 • czynna znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego. 

W przypadku kandydatów na stanowisko młodszego asystenta w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej  ponadto będzie preferowane:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • odbyte szkolenia z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Potrzebne dokumenty

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 •  Podanie skierowane do Dziekana,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •   C.V.,
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami – jeśli dotyczy kandydata,
 • Zaświadczenia z odbytych szkoleń – jeśli dotyczy kandydata,
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Niewykluczone, że komisja konkursowa  przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 Termin składania dokumentów: 29 lipca 2023r.

 Pełna treść ogłoszeń na stanowisko
Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej.